S³awomir Kalinowski

Tinensa

Granice trzech regionów Katalonii, Aragonii i Walencji zbiegaj siê w górach Tinensa. Góry te, zbudowane z wapieni, w niewielkim stopniu przekraczaj¹ wysokośæ 1000 metrów nad poziomem morza. Turystê odwiedzaj¹cego ten rejon uderza biel ska³ wypalonych s³oñcem, wyschniêta, ja³owa ziemia i wyludniaj¹ce siê wioski. Tylko gdzieniegdzie biel przerywana jest zieleni¹ sosnowych zagajników.

Rozleg³e przestrzenie w tych górach nie zachêcaj¹ do pieszej wêdrówki, jednak rejony te doskona³e s¹ do wycieczek rowerowych. Polne drogi pozwalaj¹ na oddalenie siê od ruchu samochodowego i wtopienie siê w nostalgiczny krajobraz, gdzie opustosza³e wioski przypominaj¹ o tym, jak wa¿na do ¿ycia jest woda.
Olsztyn, 17.04.1999